I .Ochrana osobných údajov

1.1. Poskytnutím svojich osobných údajov do poľa na to určeného (prihlásenie sa na školu Abba School) užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nar. Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: “GDPR”). Poskytovateľ sa zaväzuje zapracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.

1.3. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri prihláške alebo zasielaní informácií na základe emailu so súhlasom klienta sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie prihlášky alebo požiadavky, otázky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je uskutočnenie prihlásenia sa na školu či informovanie klienta v rozsahu jeho zájmu. Účelom spracovania osobných údajov je aj ďalej zasielanie informácií a ďalšie     aktivity vyplývajúce so spolupráce. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

1.5 Poskytovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľov emailingových služieb (osobné údaje môžu byť uložené v 3. krajinách) a poskytovateľov webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného vzťahu.

1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, keď sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutná požiadavka na vzájomnú spoluprácu a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné spoluprácu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.

1.10 Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o vužívanie služieb poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

  1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania ponúk, reklamných materiálov, informácii, propagačných materiálov a zároveň
  2. prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu, keďže užívateľ so zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 výslovne súhlasí.
  3. Súhlas podľa tohto odstavca môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@abba.school.

1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizovaniu ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácií takzvané súbory cookie. Používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

Nevyhnutné cookies – Cookies nevyhnutne potrebné na zaistenie chodu webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je potrebný súhlas.

Analytické a marketingové cookies – pre použitie ostatných súborov cookies je potrebný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané hlavne na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

1.12.1 Konkrétne používame cookies:

Nevyhnutné cookies

Analytické cookies

Marketingové cookies

Poskytovateľ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom poskytovateľa.

K osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby poskytovateľa a subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú mať poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov.

Oprávnené osoby poskytovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zaistí, že táto povinnosť pre poskytovateľa i oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k poskytovateľovi.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť uplynutím doby uvedenej v čl. 1.6 týchto podmienok

2.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo zadania svojej emailovej adresy, na ktorú požaduje zaslať informácie. Týmto vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

2.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, poprípade zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

2.4. Kontaktné údaje poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +421911532524, info@abba.school

2.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.